For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Общи условия за ползване на платформата – Donate BG

Чл. 1. Donate.bg, представлява уебсайт и платформа за публикуване на обяви за дарения, която се използва от потребителите при условията, посочени по-долу.
Чл. 2. Администратор на платформата е БРИЙТ ЕООД
Чл. 3. Общите условия се прилагат еднакво за всички регистрирани и нерегистрирани потребители на платформата, като влизат в сила от момента, в който потребителят осъществи достъп за пръв път до уебсайта или създаде потребителски профил.
Чл. 4. Общите условия могат да се променят или да се актуализират периодично по преценка на администратора, за което потребителят ще бъде уведомен. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта. Ако не сте съгласни с направените промени или не сте удовлетворени от предлаганите от платформата услуги, можете по всяко време да преустановите използването й.
Чл. 5. Достъпът до уебсайта и използването на услугите ще се счита за изразено съгласие от потребителя с настоящите Общи условия.
Чл. 6. Администраторът предоставя, а потребителят използва услугите, така както са обявени, съгласно параметрите и условията за тяхното използване, посочени в уебсайта. Администраторът не е страна по сключваните между потребителите на платформата сделки.
Чл. 7. Услугите в платформата, достъпни за използване от потребителите, включват следните неизчерпателно изброени възможности:
(а) разглеждане на съдържанието на обявите в платформата;
(б) публикуване на обяви за дарение на предлагани от потребителите стоки и услуги;
(в) възможност за комуникация с други потребители на платформата чрез лични съобщения или по телефон или друг начин, ако такъв е посочен;
(г) осъществяване на даване и приемане на дарения;
(д) други услуги.
Чл. 8. По усмотрение на администратора, услугите могат да бъдат обновявани, модифицирани, допълвани, разширявани или стеснявани по своя обхват и преустановявани по всяко време.
Чл. 9. Потребителят използва услугите и уебсайта на свой собствен риск и отговорност относно съответствието на използваните услуги с неговите представи и очаквания.
Чл. 10. Услугите в платформата са предназначени за потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки, както и от правосубектни юридически лица и организации, създадени и/или действащи в съответствие с българското законодателство. С достъпа до уебсайта и с приемането на настоящите Общи условия, потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.
Чл. 11. При създаването на потребителски профил, потребителят има възможност да изрази своето информирано съгласие да получава всякакви рекламни съобщения.
Чл. 12. Всички права, собственост и законни интереси върху уебсайта или във връзка с платформата, които не са изрично предоставени в тези общи условия, принадлежат на администратора.
Чл. 13. Потребителят има право да регистрира един потребителски профил и да използва законосъобразно услугите в платформата в съответствие с настоящите общи условия. Потребителят може да прекрати по всяко време използването на услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил.
Чл. 14. Потребителят се задължава:
(1) Да осъществява достъп до платформата и уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на уебсайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите общи условия.
(2) Да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от платформата, или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от уебсайта.
(3) Да не публикува, изпраща по имейл, или по друг начин да предоставя достъп до всякакво съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго), което:
1. е незаконно, увреждащо, заплашително, насилствено, клеветническо, опетняващо, или увреждащо;
2. е от политическо естество;
3. е от порнографско естество, включително съдържащо голота, сексуално или развращаващо съдържание;
4. е расистко или дискриминационно спрямо която и да е раса, религия, вероизповедание, националност, пол или каквато и да е родова принадлежност на индивида;
5. съдържа лични данни и друга идентифицираща информация по отношение на друго лице без неговото разрешение;
6. е невярно или подвеждащо;
7. съдържа линкове към конкурентни на платформата уебсайтове;
8. рекламира незаконни стоки;
9. нарушава всякакво приложимо международно, федерално, национално или местно законодателство по отношение на авторски права, патентни, търговски марки или други права на интелектуална собственост;
10. съдържа вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са зловредни или технологически вредоносни;
11. нарушава обичайния поток с прекомерно количество съобщения.
(4) Да публикува обяви, които отговарят на изискванията на общите условия, включително на условията в приложенията към общите условия и не нарушават разпоредби на действащото законодателство.
(5) Да действа добросъвестно и законосъобразно в отношенията си с трети страни и/или други потребители на услугите на администратора, включително, но не само при воденето на преговори, сключването на сделки, доставката на стоки и услуги, предлагани чрез платформата. Потребителят носи пълна отговорност за вреди във връзка с наличността, качеството, годността и съответствието на предлаганите от него артикули с описанието и действителното им състояние.
Чл. 15. Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през профила му обяви, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия или извършени през неговия профил във връзка с използването на платформата. Потребителят се задължава да обезщети администратора за всички претърпени загуби и разходи, включително, но не само за наложени имуществени санкции на администратора в резултат на противоправно поведение от страна на потребителя.
Чл. 16. Публикувайки определено съдържание в платформата, потребителят запазва правата си върху съдържанието, като предоставя на администратора безусловен, неизключителен, непрекъснат, световен, безвъзмезден, прехвърлим и оттегляем лиценз за използване, възпроизвеждане, разпространение, създаване на производни произведения във връзка с уебсайта и услугите, предоставяни от администратора, включително, но не само с цел популяризирането им във всички медийни формати и канали.
Чл. 17. Администраторът има право:
(1) Да откаже публикуването или да премахне без предупреждение публикувани обяви, които: (а) противоречат на настоящите общи условия или на приложимото законодателство; или
(б) засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на администратора, на негови партньори и контрагенти, правата на потребителите и други трети лица или друг значим обществен интерес.
(2) Да блокира достъпа на потребител до профила му и/или да премахне негови обяви, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато: (а) потребителят нарушава настоящите общи условия или приложимото действащо законодателство; (б) потребителят уврежда интересите на други потребители, на администратора или на трети страни; (в) когато администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи; (г) при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на платформата;
(3) Да отложи публикуването на обява на потребител с цел извършване на модерация за съответствието на съдържанието на обявата с настоящите общи условия и приложимото законодателство.
(4) Да прави промени в уебсайта и услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение и без задължение за посочване на причини за своите търговски решения. Администраторът може по свое усмотрение във връзка с кампании да предоставя бонуси, поощрения и други стимули на избрани от него категории потребители (например активни потребители).
(5) Да организира промоции, оферти, игри, анкети, проучвания с цел подобряване качеството на услугите, които предоставя.
Чл. 18. Администраторът не е страна, нито е посредник в сделките между потребителите на платформата и не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица.
Чл. 19. Администраторът не носи отговорност извън установения в закона минимум за:
(1) Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите общи условия и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на платформата и трети лица.
(2) Законността, качеството или безопасността на артикулите и услугите, предлагани от потребители, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.
(3) Каквито и да е публикации в платформата или извън нея, които не са създадени от самия администратор.
(4) За потребителското съдържание, под каквато и да е форма (текст, аудио и видео файлове, графики, снимки, рисунки, прикачени файлове и други), достъпно, видимо или изпратено до други потребители в платформата.
Чл. 20. Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:
(1) Съответствието на обявите и съдържанието на сайта с очакванията на потребителите, включително за постигане на професионални, бизнес цели, доходност  и други, както и за удовлетворението на потребителя от избраните от него стоки или услуги. В случай, че потребителят има съмнение относно качеството на услугите или на уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, потребителят не трябва да използва платформата и уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, потребителят продължи да използва услугите и уебсайта, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и администраторът не носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от потребителя във връзка с използването на уебсайта, извън предвидените в закона случаи.
(2) Сайтът да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен по отношение на своите външен вид и характеристики;
(3) Публикуването и осигуряване на видимост до всяко потребителско съдържание.
Чл. 21. Рекламирането на обявите се осъществява чрез показването им на заглавната страница на платформата или най-горе, в списъка за съответната категория на ротационен принцип.
Чл. 22. Публикуването на обяви е достъпно за регистрирани в платформата потребители.
Чл. 23. За да публикува обява, потребителят трябва да изпълни следните условия:
(1) Да посочи заглавие на обявата. Забранено е публикуването на контактна информация в заглавието на обява.
(2) Да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им от съответните правоносители.  Частните обяви задължително трябва да имат и лично направени снимки. Да не използва търговски марки, географски означения и други обекти на интелектуална собственост в своите обяви ако не притежава правата върху тях или е легитимен ползвател. В случай, че потребителят публикува в платформата лични данни и/или съдържание, собственост на трети лица, същият потвърждава, че е получил изричното съгласие на лицето да публикува и да посочи в обявата тези данни и съдържание.
(3) Да напише обявата на български език (на кирилица). Употребата на латински букви е разрешена, ако обявата е на български език (кирилица) и алтернативно е преведена и на друг език, както и за обозначаване на търговски марки и модели на артикули, както и за описание на технически текст/параметри.
(4) Да не публикува/изпраща уеб адреси и линкове към други сайтове за обяви.
(5) Да не публикува дублиращи се обяви. За “дублиращи” се смятат обяви с еднакви или сходни описания, заглавия и снимки, както и такива, които предлагат подобни артикули.
Чл. 24. Публикуването в сайта на съдържание, което нарушава правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост (например предлагането на имитации и реплики на оригинални стоки за дарение, неправомерното използване на търговски марки, или публикуването на авторски текстове, описания, снимки или изображения без съгласие на правоносителите) е забранено. Обяви, представени като „фалшификат”, „реплика”, „имитация” се премахват без предупреждение и без право на редакция.
Чл. 25. Администраторът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на права на интелектуална и/или индустриална собственост върху съдържание, публикувано от потребители, или съдържанието от външни източници, към които препраща  сайта.
Чл. 26. Уведомления и сигнали относно обяви или съдържание в сайта, за които се твърди, че нарушават права на интелектуална и/или индустриална собственост, се изпращат  чрез формата за контакт.
Чл. 27. Право да сигнализират за евентуалното нарушение на интелектуалната собственост имат:
(1) легитимният собственик на права върху интелектуална и/или индустриална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез обяви или друго потребителско съдържание в платформата; или
(2) упълномощеният представител по интелектуална собственост или друго изрично упълномощено от легитимния собственик лице.
Чл. 28. Всеки сигнал за нарушени права на интелектуална или индустриална собственост трябва да съдържа:
1. пълномощно, в случай че лицето, което подава сигнала, не е легитимен собственик на обекта на интелектуалната собственост, чиито права са нарушени;
2. доказателство за правата на интелектуална и/или индустриална собственост върху докладвания обект на нарушението (например свидетелство за регистрация за марка, дизайн, патент и пр.);
3. пълен списък с линкове към докладваните обяви.
(2) Притежателите на авторски права представят доказателства за авторство и оригиналност върху своите творби, чиито права са нарушени.
Чл. 29. Администраторът разглежда подадения сигнал в срок от 14 дни от датата на получаване. Възможно е срокът да бъде удължен с цел проучване и изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. Отговор на сигнала се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които лицето е изпратило жалбата. В случай че бъдат установени неточности или в подадения сигнал липсват някои от изискуемите документи, Администраторът може да се свърже с подателя на сигнала за допълнителни инструкции.
Чл. 30. Всички жалби за нарушени права на интелектуалната собственост, които администраторът счете за основателни и подкрепени с доказателства се уважават, а докладваните обяви или съдържание се премахват от уебсайта.
Чл. 31 Засегнатите потребители от жалбата имат право да оспорят действията по жалбата. Жалбоподателят се уведомява за всяко възражение от засегнат потребител.
(2) Всеки засегнат потребител от действия във връзка с жалба по този член може да изпрати своите възражения на имейл адреса за контакт. Администраторът по своя преценка свързва директно двете страни за осъществяване на директна комуникация, като уведомява страните за това по подходящ начин. В случай, че възраженията на засегнатия потребител не са подкрепени с доказателства, обявата или съдържанието не подлежат на възстановяване.
Чл. 32. Потребителите се задължават да не предприемат действия, свързани с използване, копиране или разпространение на която и да е част от съдържанието, освен при наличието на изрично съгласие за това, включително всякаква употреба, копиране и разпространение на съдържанието на трети страни, получени чрез уебсайта за каквито и да е търговски цели. Всякакви действия по възпроизвеждане, модифициране, създаване на производни обекти, извличане на съдържанието в цялост или частично, включително, но не само scraping или други форми на извличане на данни и/или пренасяне на съдържанието на уебсайта към други източници, както и компилации са изрично забранени. Копирането или възпроизвеждането на уебсайта, съдържанието или която и да е част от тях за бъдещо възпроизвеждане или използване, са изрично забранени.
Чл. 33. Потребителите обезщетяват за вреди и освобождават от отговорност donate.bg, неговите служители, дъщерни дружества, филиали, възложители, агенти, доставчици на услуги във връзка с всякакви искове, жалби, вреди, имуществени санкции, задължения, загуби, разходи или съдебни разноски, произтичащи от: (1) нарушение на която и да е разпоредба на настоящите общи условия или на приложимото законодателство; (2) нарушаване на права на трета страна, включително, но не само права върху интелектуална собственост, търговска марка, търговска тайна или друго право на собственост или на поверителност; или (3) всяка жалба, съдържаща твърдения във връзка с това, че съдържанието, публикувано от потребителя  е причинило вреда на трета страна. Това задължение за отговорност и обезщетение е валидно и при промяната на настоящите общи условия, както и прекратяване и преустановяване на използването на услугите и на уебсайта от страна на потребителя.
Чл. 34. (1) В процеса на регистрация и по всяко време след това потребителят има възможност да изрази своето изрично съгласие за получаване на маркетинг комуникация, оферти и съвети от администратора и негови партньори.
(2) Потребителят има право да оттегля своето съгласие за получаване на маркетинг комуникация, оферти и съвети от администратора и негови партньори по всяко време чрез настройките на своя профил в уебсайта.
Чл. 35 Използването на платформата и нейните услуги се считат за изразено от потребителя съгласие личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на платформата, съгласно общи условия и публикуваната в уебсайта политика за защита на лични данни.
Чл. 36. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.
Чл. 37. Потребителят приема и се съгласява, че използването на уебсайта и услугата е изцяло на негова отговорност, както и че уебсайтът и услугата се предоставят такива, каквито са, без каквито и да е гаранции. Donate.bg не поема отговорност или гаранции, надвишаващи законоустановения минимум относно точността и пълнотата на съдържанието на уебсайта или съдържанието на който и да е уебсайт на трета страна, свързан с уебсайта, и не поема никаква отговорност относно грешки или неточности в съдържанието, претърпени имуществени или неимуществени вреди от всякакво естество, настъпили в резултат от достъпа до и използването на уебсайта и услугата и всякакви други.
Чл. 38. При никакви обстоятелства donate.bg, неговите служители, ръководство или представители не поемат отговорност за преки, косвени, инцидентни, специални, последващи или други вреди над законоустановения минимум, произтичащи по какъвто и да е начин от използването на уебсайта или услугата, включително, но не само, когато тези вреди произтичат от правилно или неправилно използване на уебсайта или услугата. Потребителят разбира и приема, че donate.bg не носи отговорност за публикациите на потребителите или за клеветнически, обидни или незаконни действия от страна на други потребители или трети страни, както и че рискът от вреди, настъпили в резултат от гореизброените, се носи изцяло от потребителя.
Чл. 39. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6;  тел.: 02/933 056  и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.
Чл. 40. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при които не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg
Чл. 41. За неуредените от настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на приложимото действащо българско законодателство. Спорове във връзка с използването на уебсайта и платформата, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение  или при условията на АРС, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.
Чл. 42. Седалището и адреса на управление на администратора е гр. София ул Индустриална 11.
Чл. 43. Контакт с Администратора може да се осъществи София, ул. Индустриална 11, info@donate.bg